CD&V Antwerpen maakt wonen in de stad betaalbaar. Iedereen verdient een open deur.
4 september 2018

Een stad met ambitie mag nooit uit het oog verliezen voor wie ze bestaat: haar inwoners. Elk van hen verdient een betaalbaar en kwalitatief dak boven het hoofd. Als steden zich met elkaar verbinden bereiken ze meer. Daarom wisselden CD&V lijsttrekkers van Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Mechelen, Roeselare vandaag kennis en expertise uit. Het resultaat van dit eerste stedenoverleg is een woonplan op maat van steden. Met maatregelen rond hedendaagse woonvormen, hamsterkopen en een huurgarantiefonds maken ze van hun stad een aantrekkelijk thuisstad.

 

De aantrekkingskracht voor steden groeit. Sinds 2000 tellen alle centrumsteden 12% meer inwoners. Logisch, in de steden voel je de hele wereld en hoor je de hartslag van de samenleving. Ze bruisen en geven het tempo aan waarin de regio groeit en bloeit. Toch zijn ze geen eilanden, maar levende netwerken waarin mensen gezond kunnen wonen en werken, waar gezinnen zich geborgen voelen en het goed samenleven is. Om innovatieve steden ambitieus te laten groeien, kijken CD&V lijsttrekkers van acht steden vandaag samen vooruit.

 

Kris Peeters, lijsttrekker CD&V Antwerpen, is gastheer voor dit eerste stedenoverleg: “CD&V staat steeds sterker in de steden. Vandaag hebben we met de lijsttrekkers van acht grote steden samengezeten. CD&V zit in 6 van de 8 steden in de meerderheid, 8 steden die samen goed zijn voor 2,4 miljoen inwoners. Voor al die inwoners willen wij dromen benoemen én ernaar groeien, stap voor stap. Wij willen werken aan grootse steden, die groeien op mensenmaat.

 

Te veel mensen moeten nog kiezen: een woning die zo duur is dat het hen in een financiële wurggreep houdt of een woning waarin basiscomfort ontbreekt. De deelnemers van het grootstedenoverleg stellen een krachtdadig woonbeleid voor met negen speerpunten.

 

‘Hedendaags Wonen’ in een stad op mensenmaat

Net als de samenstelling van haar bevolking is de stad een diverse biotoop. De woonvormen moeten daar aan aangepast zijn. We stimuleren en faciliteren hedendaags wonen in de stad.

 

Co-housing. Samenwonen is aangenamer dan alleen. Het verlaagt de woonkosten of het kan een creatieve oplossing zijn wanneer mensen goed voor elkaar willen zorgen.  Denk maar aan grootouders en ouders die een kangeroe-woning delen of aan samenwonende jongeren. Voor deze  hedendaagse vormen van wonen kan een stadsbestuur een regelluw kader uitwerken. Zo kunnen we bijvoorbeeld het samenwonen van studenten en senioren vereenvoudigen.
Leefbare co-housing projecten brengen inwoners samen, dat kan in verschillende vormen:

  1. een woning gedeeld door verschillende vrienden
  2. op kot in een rust- en verzorgingstehuis
  3. gemeenschappelijke ruimtes delen in ontwikkelingsprojecten
  4. begeleid wonen met jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, …

         We vergroenen onze stadscentra, zeker in de dichtbebouwde buurten met weinig private buitenruimten, zodat het ook daar aangenaam wonen is. Groen zorgt voor verkoeling, zuiverdere lucht en een betere waterhuishouding.

          We zetten snel stappen vooruit met de verduurzaming van onze woningen door het stimuleren van de collectieve aanleg van groendaken, dak- en gevelisolatie,… Zo realiseren we de klimaatdoelen en maken we onze stad duurzaam.
 

 Een woning kopen terug binnen handbereik

Elk jaar worden ongeveer 3% van de woningen in de steden verkocht.  Soms gaat het snel. Inwoners komen alleen te staan of ontmoeten de liefde van hun leven. Iedereen past zijn woning graag aan hun gezinssamenstelling aan. Je woondroom realiseren, het is de laatste jaren voor veel stedelingen moeilijker geworden. Met ingrijpende daadkrachtige maatregelen maken we het opnieuw mogelijk:

 

           Hamsterkopen. Een startkapitaal, noodzakelijk voor het kopen van een eerste woning, bij elkaar sparen is niet evident. Zeker niet als je elke maand ook nog huur moet betalen. Hamsterkopen maakt gecombineerd sparen en huren mogelijk. De woning die je graag wil kopen huur je eerst, als je binnen een vooraf vastgelegde periode  beslist de woning te kopen, kan je een hoog percentage van de al betaalde huur aftrekken van de aankoopsom. Zo ondersteunen we mensen om kapitaal op te bouwen terwijl ze huren. Hamsterkopen maken we wettelijk mogelijk voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen en we stimuleren het bij stadsontwikkelingsprojecten.

 

          Rollend fonds voor panden met renovatienood.  Vele gebouwen in de stad hebben nood aan een structurele en energiebesparende renovatie. We willen de woonkwaliteit van de gebouwen in de stad verbeteren, ook voor eigenaars met een beperkt inkomen. Zij krijgen voor een achtergesteld pand een renovatiebudget ter beschikking  voor broodnodige renovaties. De eigenaar kan dankzij dit rollend fonds op korte termijn de nodige investeringen uitvoeren om de leefbaarheid en duurzaamheid van zijn eigen en enige woning te verhogen. Op lange termijn, of bij de verkoop van de woning, betaalt de eigenaar het bedrag terug. Dat maakt het fonds een rollend fonds.

 

          Voormalige sociale woningen, die niet meer geschikt zijn voor sociale woningmaatschappijen, verkopen we met voorrang aan kopers met een beperkt aankoopbudget. Zo krijgen zij de kans om deze woningen zelf te renoveren.

 

Kwalitatief huren betaalbaar en verhuren rendabel maken

Wie een appartement of huis wil huren, moet vaak een inkomensfiche tonen want eigenaars verkiezen –begrijpelijk - een solvabele huurder. Huurders  kampen anderzijds met lange zoektochten naar een betaalbaar, kwalitatief dak boven het hoofd. CD&V werkt maatregelen uit die zekerheden geven aan eigenaars én huurders:

 

            Stedelijke verhuurkantoren.  We breiden onze sociale verhuurkantoren (SVK) uit tot stedelijke verhuurkantoren, die net als een Sociaal Verhuur Kantoor aan de huurder de garantie biedt dat ze in een kwaliteitsvolle woning onderdak vinden, en aan een gematigd marktconforme prijs; aan de eigenaar de onderhouds- en inkomensgarantie.

 

           Huurgarantiefonds. Een tegenslag kan iedereen treffen op elk moment: een echtscheiding, een faillissement, medische problemen… het zorgt voor een moeilijke tijd, ook financieel. Het stedelijk huurgarantiefonds is er voor mensen die door een moeilijke periode gaan. Het fonds is een tijdelijk financieel vangnet om achterstallige huur te betalen, beperkt in de tijd. De oprichting van een stedelijk huurgarantiefonds biedt de financiële zekerheid voor huurders en verhuurders.

 

           We stellen de ambitie om het aanbod van Sociaal Verhuurkantoren (SVK) uit te breiden om alle sociale woningen die buiten gebruik zijn door renovatie, te compenseren. Hiervoor maken we voldoende middelen vrij voor het creëren van bijkomende kwalitatieve woningen en sociale begeleiding van de huurders.

 

Dankzij deze drie maatregelen verzekeren we voor huurders en verhuurders een betaalbare en rendabele woning én minder discriminatie op de woningmarkt. We zijn er van overtuigd dat deze maatregelen op termijn de huurprijzen zullen verzachten omdat het risico op financiële aderlatingen voor de verhuurder drastisch vermindert.