Antwerpen, een plek om groot(s) te worden
 

Antwerpen is een jonge stad. 203.590 Antwerpenaren zijn jonger dan 30 jaar. Elke dag zitten meer dan 100.000 kinderen op de schoolbanken. Een tijd om te koesteren én te benutten. Vanaf de geboorte tot het moment dat een jongere een diploma op zak heeft, moeten we als stad alle kansen grijpen om onze jongeren te vormen en te motiveren. De stad groeit uit tot een kinderen- en jongerenhoofdstad. We bieden eersteklasonderwijs met een beter inschrijvingssysteem.

 

- We nemen het digitale inschrijvingssysteem onder de loep en schaven aan de gebreken. Het uitgangspunt wordt een centraal aanmeldingssysteem in heel Vlaanderen waarbij de ouders hun school kiezen.

- Vrije schoolkeuze is hoe dan ook belangrijk  maar we moeten ook rekening houden met afstand en sociale mix.

- We trekken voluit de kaart van schoolstraten waar de omgeving rond de schoolpoort even afgesloten wordt als de schoolbel gaat. Zo maken we onze schoolomgeving veiliger. We realiseren de schoolstraten in samenspraak met buren, scholen en ondernemers.

- De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud. In ruil stellen scholen na de schooltijd de speelplaatsen open voor de buurt.  De stad Antwerpen geeft premies voor meer natuurlijke elementen in en rond kinderdagverblijven.

- We gebruiken de bouwwerven in Antwerpen om leerlingen op de werf een job te leren. Ook in andere sectoren combineren we leren op de schoolbank en leren op de werkplek. Deze positieve leerervaringen voorkomen schoolverlaters zonder diploma.

- We verhogen de slaagkansen van eerstejaars hogeschool- en universiteitsstudenten door coaches en peterschappen in te voeren in alle hogere onderwijsinstellingen. We werken hiervoor samen met organisaties die hierin de expertise hebben.

- Samen met Kind en Gezin en de basisscholen werken we aan 100% kleuterparticipatie. Meteen bij de start van de eerste kleuterklas nemen we mogelijke drempels, zoals taal en culturele verschillen, weg voor kleuters en hun ouders.

- Eens op school is ouderparticipatie een must in onze Antwerpse scholen. We gaan voor een maximale ouderbetrokkenheid door frequente, laagdrempelige contactmomenten te organiseren, tijdens en buiten de schooluren, met kinderopvang voor de jongsten van het gezin.

- We zetten schoolinfrastructuur, speelplaatsen, turnhallen maar ook klaslokalen open na de schooluren. Jeugdbewegingen, jongerengroeperingen en huiswerkbegeleiding krijgen er nieuwe kansen om van deze infrastructuur gebruik te maken.

- We strijden tegen lege brooddozen in scholen. De school heeft een signaalfunctie. De sociale diensten van de Stad moeten hiermee aan de slag om een eventueel onderliggend probleem aan te pakken. Elk kind telt!

- Organisaties die kinderen in armoede opvangen, verdienen een betere omkadering. We maken partnerschappen tussen scholen en verenigingen uit de buurt die huiswerkbegeleiding aanbieden.

- We moedigen jongeren aan om mee vorm te geven aan de stad. We betrekken jongeren actief,  bvb. bij de herinrichting van pleinen en parken.

- We sluiten in de stad een pakt met hogescholen, de universiteit, scholen en bedrijven voor een betere doorstroming van studenten en innovatie naar het hoger onderwijs en bedrijven. We versterken deze kruisbestuiving met nieuwe projecten en initiatieven zoals Makerspaces,… We zetten ook in het hoger onderwijs in op leren op de werkplek.

- We gaan voor een verdere uitbreiding van de kinderopvang. Met een opvangplaats voor elke Antwerpse baby en peuter,  met een tarief op maat van het inkomen van de ouders, zowel in de zelfstandige kinderopvang als bij onthaalouders.

- We breiden occasionele kinderopvang uit. Het helpt ouders uit de nood. Werkzoekende ouders kunnen dankzij deze occasionele kinderopvang makkelijker gaan solliciteren, een opleiding volgen of starten met een nieuwe job.

- We voeren een toelage in voor naschoolse kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar voor alle alleenstaande ouders, niet enkel voor zij die inkomenssteun van het OCMW genieten.                                         
- Het centraal meldpunt voor risicojongeren (CMP) breiden we uit. Leerkrachten kunnen zo ook  op een eenvoudige manier sociale problemen melden, zoals problemen met hygiëne, kledij of voeding,… De sociale diensten gaan met deze rechtstreekse melding snel aan de slag.

- Onderwijs: Alle jongeren, zeker ook schoolverlaters, begeleiden we proactief naar een job. 20.7% van hen verlaat de school zonder diploma en een te groot deel daarvan vindt geen job. Met ons RADARplan laten we geen enkele jongere in de steek. 

  •           De databanken van VDAB en onderwijs met elkaar linken, voor een globale opvolging van alle  jongeren in het onderwijs en erbuiten.
  •           elke jongere die spijbelt, wordt in een persoonlijk gesprek gepeild naar problemen thuis of op school, die we vervolgens aanpakken.
  •           iedereen die jonger is dan 25, niet studeert en geen werk heeft, wordt proactief aangesproken.
  •           we maken het aannemen van jonge mensen fiscaal aantrekkelijker.
  •           Duaal leren mogelijk maken in elke school