Antwerpenaren insluiten. Armoede uitsluiten
 

Armoede, het kan iedereen overkomen, een ongeluk, onvoorzien faillissement of plotse werkloosheid, een scheiding,… Ruim 29% van de Antwerpse baby’s en peuters groeit op in een kansarm gezin. We vinden dit zorgwekkend én onaanvaardbaar. Over vijftien jaar verwachten we een bevolkingsgroei in Antwerpen met 40.000 inwoners, als we niet ingrijpen dreigt ook het aantal mensen in armoede toe te nemen. We keren de stijgende armoedecijfers in de stad. NU. 

- Werk is de beste remedie tegen armoede. We zetten mensen aan het werk met loopbaanbegeleiding, alternatieve sollicitaties,  begeleiding op de werkvloer en met stages. We stimuleren ondernemers om mensen aan te werven uit kansengroepen.

- Wijkteams sporen armoede en eenzaamheid op samen met dienstencentra en lokale verenigingen. Mensen in armoede blijven immers nog te vaak onder de radar. Snel ingrijpen door een vertrouwd gezicht is hiervoor het meest geschikt. 

- Alle alleenstaande ouders en hun kinderen krijgen goedkopere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvang tot 12 jaar. Bijna een kwart van de éénoudergezinnen leeft onder de armoedegrens. De  ‘alleenstaandenreflex’ is daarom echt nodig.

- We toetsen elke stedelijke maatregel af aan een armoedetoets. Deze toets maakt duidelijk welke gevolgen beslissingen hebben voor mensen in armoede.

- Schulden voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op sensibilisering, opleiding en sterke diensten voor schuldbemiddeling.

- Kansarmen hebben het moeilijk om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Vlot geholpen worden zonder schroom kan op één plaats, door één (vertrouwd) gezicht en aan één loket waar mensen gebundeld al hun vragen kunnen stellen.

- Premies en andere voordelen op vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie… worden maximaal automatisch toegekend. Via de rechtenverkenner wordt voor elke ouderen, chronische zieken, persoon met een handicap en werkzoekenden proactief gescreend waar hij/zij recht op heeft in Antwerpen.

- We streven naar een goed werkende sociale kruidenier in elk district of wijk. Deze speelt ook een belangrijke rol in ontmoetingen met sociaal kwetsbare Antwerpenaren. Want ook wie het financieel moeilijk heeft, verdient kwaliteitsvoeding.

- We maken ‘sociaal samenwonen’ mogelijk en moedigen innovatieve woonvormen aan. We maken ‘sociaal samenwonen’ mogelijk en moedigen innovatieve woonvormen aan. Sociaal samenwonen kan het voor mensen met een uitkering eenvoudiger maken om, zonder financieel nadeel, een dak boven het hoofd te delen.  

- We werken aan voldoende opvangplaats en zorg voor alle dak- en thuislozen, ook overdag. We bouwen het proefproject ‘Housing First’ uit zodat chronische daklozen eerst een woonst hebben en passende zorg krijgen. Jonge daklozen vinden een plaats in aangepaste winteropvang.

- We zetten de huidige ketenaanpak in het daklozenbeleid verder. Deze persoonlijke en multidisciplinaire aanpak boekt succes en moeten we verder versterken.

- We ondernemen actie voor een betaalbare gezondheidszorg en een betere informatieverstrekking over tegemoetkomingen en de derdebetalersregeling, toegankelijke wijkgezondheidscentra en laagdrempelige en betaalbare ziekenhuizen. We promoten de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren (huisarts, wijkgezondheidscentrum, apotheker, thuisverpleging …).

- Om armoede op alle fronten tegelijk aan te pakken, waakt de burgemeester over de armoedebestrijding doorheen alle stedelijke beleidsdomeinen. Zo werken we samen tegen armoede.

- Om grote stappen vooruit te zetten willen we samen met Antwerpenaren kijken naar andere manieren van armoedebestrijding. We willen alle nuttige ideeën van organisaties en (ervarings)deskundigen ondersteunen, minstens als proefproject. We maken hier voldoende budget voor vrij en lanceren tweejaarlijkse projectoproepen voor vernieuwende projecten die mee kinderarmoede uit de wereld kunnen helpen.